Numeri Albanese da 1 a 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero Zero -
1 Uno Një -
2 Due Dy -
3 Tre Tre -
4 Quattro Katër -
5 Cinque Pesë -
6 Sei Gjashtë -
7 Sette Shtatë -
8 Otto Tetë -
9 Nove Nëntë -
10 Dieci Dhjetë -
11 Undici Njëmbëdhjetë -
12 Dodici Dymbëdhjetë -
13 Tredici Trembëdhjetë -
14 Quattordici Katërmbëdhjetë -
15 Quindici Pesëmbëdhjetë -
16 Sedici Gjashtëmbëdhjetë -
17 Diciassette Shtatëmbëdhjetë -
18 Diciotto Tetëmbëdhjetë -
19 Diciannove Nëntëmbëdhjetë -
20 Venti Njëzet -
21 Ventuno Njëzet e një -
22 Ventidue Njëzet e dy -
23 Ventitré Njëzet e tre -
24 Ventiquattro Njëzet e katër -
25 Venticinque Njëzet e pese -
26 Ventisei Njëzet e gjashtë -
27 Ventisette Njëzet e shtatë -
28 Ventotto Njëzet e tetë -
29 Ventinove Njëzet e nëntë -
30 Trenta Tridhjetë -
31 Trentuno Tridhjetë një -
32 Trentadue Tridhjetë e dy -
33 Trentatré Tridhjetë e tre -
34 Trentaquattro Tridhjetë e katër -
35 Trentacinque Tridhjetë e pesë -
36 Trentasei Tridhjetë e gjashtë -
37 Trentasette Tridhjetë e shtatë -
38 Trentotto Tridhjetë e tetë -
39 Trentanove Tridhjetë e nëntë -
40 Quaranta Dyzetë -
41 Quarantuno Dyzet e një -
42 Quarantadue Dyzet e dy -
43 Quarantatré Dyzet e tre -
44 Quarantaquattro Dyzet e katër -
45 Quarantacinque Dyzet e pesë -
46 Quarantasei Dyzet e gjashtë -
47 Quarantasette Dyzet e shtatë -
48 Quarantotto Dyzet e tetë -
49 Quarantanove Dyzet e nëntë -
50 Cinquanta Pesëdhjetë -
51 Cinquantuno Pesëdhjetë e një -
52 Cinquantadue Pesëdhjetë e dy -
53 Cinquantatre Pesëdhjetë e tre -
54 Cinquantaquattro Pesëdhjetë e katër -
55 Cinquantacinque Pesëdhjetë e pesë -
56 Cinquantasei Pesëdhjetë e gjashtë -
57 Cinquantasette Pesëdhjetë e shtatë -
58 Cinquantotto Pesëdhjetë e tetë -
59 Cinquantanove Pesëdhjetë e nëntë -
60 Sessanta Gjashtëdhjetë -
61 Sessantuno Gjashtëdhjetë e një -
62 Sessantadue Gjashtëdhjetë e dy -
63 Sessantatre Gjashtëdhjetë e tre -
64 Sessantaquattro Gjashtëdhjetë e katër -
65 Sessantacinque Gjashtëdhjetë e pesë -
66 Sessantasei Gjashtëdhjetë e gjashtë -
67 Sessantasette Gjashtëdhjetë e shtatë -
68 Sessantotto Gjashtëdhjetë e tetë -
69 Sessantanove Gjashtëdhjetë e nëntë -
70 Settanta Shtatëdhjetë -
71 Settantuno Shtatëdhjetë e një -
72 Settantadue Shtatëdhjetë e dy -
73 Settantatre Shtatëdhjetë e tre -
74 Settantaquattro Shtatëdhjetë e katër -
75 Settantacinque Shtatëdhjetë e pesë -
76 Settantasei Shtatëdhjetë e gjashtë -
77 Settantasette Shtatëdhjetë e shtatë -
78 Settantotto Shtatëdhjetë e tetë -
79 Settantanove Shtatëdhjetë e nëntë -
80 Ottanta Tetëdhjetë -
81 Ottantuno Tetëdhjetë e një -
82 Ottantadue Tetëdhjetë e dy -
83 Ottantatre Tetëdhjetë e tre -
84 Ottantaquattro Tetëdhjetë e katër -
85 Ottantacinque Tetëdhjetë e pesë -
86 Ottantasei Tetëdhjetë e gjashtë -
87 Ottantasette Tetëdhjetë e shtatë -
88 Ottantotto Tetëdhjetë e tetë -
89 Ottantanove Tetëdhjetë e nëntë -
90 Novanta Nëntëdhjetë -
91 Novantuno Nëntëdhjetë e një -
92 Novantadue Nëntëdhjetë e dy -
93 Novantatre Nëntëdhjetë e tre -
94 Novantaquattro Nëntëdhjetë e katër -
95 Novantacinque Nëntëdhjetë e pesë -
96 Novantasei Nëntëdhjetë e gjashtë -
97 Novantasette Nëntëdhjetë e shtatë -
98 Novantotto Nëntëdhjetë e tetë -
99 Novantanove Nëntëdhjetë e nëntë -
100 Cento Njëqindë -